Avís Legal

 

https://activitatsk.igualadajove.cat és un domini d’Internet la titularitat del qual pertany a l’Ajuntament d’Igualada amb domicili a la Plaça de l’Ajuntament, núm. 1 , 08700 IGUALADA.

Aquest lloc Web i tots els seus continguts, incloent els textos, imatges, codis, i qualsevol altre material, són propietat de l’Ajuntament d’Igualada o de tercers que hagin autoritzat el seu ús. La utilització de la Web atribueix la condició d’usuari a tota persona que accedeixi a la mateixa i implica l’acceptació sense reserves de les presents condicions generals.

La informació i elements divulgats a través d’aquestes pàgines es troben protegits per  les lleis espanyoles i internacionals sobre Propietat Industrial i Intel·lectual. De tal forma que es prohibeix la seva reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzada d’aquestes obres, a no ser que el seu ús sigui personal i privat. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest lloc Web, així com els perjudicis ocasionats en els drets de la propietat intel·lectual i industrial dels seus titulars, poden donar lloc a l’exercici d’accions que legalment corresponguin i, si procedeix, a les responsabilitats que de l’esmentat exercici es derivin.

Per reproduir o utilitzar la informació continguda en aquest lloc Web de manera autoritzada, hauran, en tot moment, citar-se la font i / o autor origen de la informació.
Les pàgines d’Igualada.cat poden ser visitades lliurement pels usuaris, excloent-se aquelles que es trobin en àrees tancades, o que exigeixin la inscripció en un registre que s’efectuarà en la forma expressament indicada en el propi servei o en les condicions particular que ho regulin.

L’usuari es compromet a no utilitzar els serveis per a la realització d’activitats contràries a les lleis, a la moral, a l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme aquests termes generals.

L’Ajuntament d’Igualada no es fa responsable dels danys i perjudicis, directes o indirectes, derivats de l’ús d’aquest lloc Web, fins i tot danys a sistemes informàtics. Alhora es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts mostrats.

Sense perjudici del que hi consta a la seu electrònica que es regeix per la seva normativa específica, el contingut d’aquesta Web s’emet a efectes simplement informatius i no substitueix la publicitat legal de les lleis, de  les disposicions i dels actes que hagin de ser publicats formalment en un Butlletí oficial. Encara que s’efectuaran els esforços precisos per tal que la informació continguda sigui exacta i actualitzada, l’Ajuntament no garanteix la inexistència d’errades en el contingut d’aquest lloc, ni que es trobi totalment actualitzat. Únicament, els textos publicats en les edicions impreses del BOP o d’altres Butlletins oficials tenen caràcter autèntic i validesa oficial. No obstant,  els continguts relatius al perfil del contractant i en matèria urbanística ( art. 8.5 DL 1/ 2010, de 3 d’Agost  i 23 Decret 305/2006)  compleixen els requisits exigits per la normativa en vigor per la seva validesa, encara que no estiguin publicats en la seu electrónica de l’Ajuntament d’Igualada i els seus organismes autònoms dependents.

L’Ajuntament d’Igualada no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió als continguts dels enllaços a tercers. Reconeix que els drets de la propietat intel·lectual i industrial de les pàgines enllaçades pertanyen als seus respectius autors i propietaris, i a petició de qualsevol d’ells, l’enllaç o enllaços es retiraran de manera immediata.

Política de Privacitat, Cookies i Protecció de Dades

 

L’Ajuntament d’Igualada, a través de la seva pàgina web https://activitatsk.igualadajove.cat garanteix un nivell adequat de protecció de les persones físiques titulars de les dades, d’acord amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades (679/2016) amb total lleialtat, licitud i transparència.

Responsable del tractament

  • Identitat: Ajuntament d’Igualada
  • NIF: P0810100H
  • Adreça postal: Plaça de l’Ajuntament, 1 – 08700 Igualada.
  • Telèfon: 938031950

Delegat de Protecció de Dades

Finalitat del tractament de les seves dades i conservació:

L’Ajuntament d’Igualada tracta les dades personals dels interessats a través de la seva pàgina web municipal amb la finalitat d’atendre les seves sol·licituds d’informació a través del nostre formulari de contacte. Conservarem les dades recollides per a aquesta finalitat durant el període de temps requerit per atendre i gestionar la seva sol·licitud.

Legitimació per al tractament

La base jurídica per al tractament de les seves dades és l’exercici de les funcions publiques que ens són pròpies com a Administració Local.

Destinataris de les seves dades

Les seves dades únicament seran cedides a altres administracions publiques quan l’exercici de les funcions publiques ho requereixi o per obligació legal. En cap altre cas cedirem les seves dades a tercers públics o privats.

Drets dels interessats

Com a usuari de www.igualada.cat, té dret a accedir, rectificar o sol·licitar la supressió de les seves dades, quan consideri que ja no són necessàries per la finalitat per la qual van ser recollides a sol·licitar la limitació del tractament de les mateixes, que en tal cas només es conservaran les estrictament necessàries per portar a terme l’exercici de possibles reclamacions i a sol·licitar la portabilitat de les seves dades. Per poder exercir aquests drets s’ha de posar en contacte amb l’Ajuntament d’Igualada dirigint-se a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), Plaça de l’Ajuntament, 1 Planta Baixa, Igualada o a través de la nostra seu electrònica amb els formularis destinats a tal fi.

Així mateix, en cas de no estar satisfet amb l’atenció de la seva sol·licitud de drets, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva web www.apd.cat.

Seguretat i Protecció dels Compradors

 

Els pagaments de les compres activitatsk.igualadajove.cat es fan a través de Redsys (Canal oficial de pagament de BBVA) amb tots els sistemes d’encriptació i seguretat de transferència de dades a través del protocol SSL, de manera que el comprador gaudirà en tot moment amb la protecció d’aquests canals.

Cancel·lació, Devolució i Reemborsament de Pagaments.

 

En cas d’anul·lació del curs o activitat es retornarà l’import amb una transferència al compte corrent del ciutadà corresponent.

En cas de baixa voluntària del ciutadà:

Un cop iniciats els cursos, no s’acceptarà, cap tipus de baixa i per tant no es retornarà cap import.

EXCEPTE:

  • Si la baixa es comunica una setmana abans del inici del curs es retornarà en forma de val o transferència i/o metàl·lic.
  • Si la baixa es comunica 24h abans del inici de la segona sessió, es retornarà el import amb un val, sempre i quan, es pugui cobrir la plaça amb una altra persona.
  • Si el ciutadà troba feina i acredita que l’horari del lloc de feina és incompatible amb l’activitat, se li retornarà la part proporcional del import. Caldrà portar un justificant.
  • Si per motius de malaltia, el ciutadà no pot continuar amb l’activitat, se li retornarà la part proporcional del import. Caldrà portar un justificant.